Skutki separacji orzeczonej przez sąd

 1. Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej; otrzymywane wynagrodzenie za pracę od tej pory jest Twoim wynagrodzeniem. Poczynione oszczędności pozostają w Twojej dyspozycji, nie będziesz się nimi musiał dzielić ze współmałżonkiem; możesz podzielić dotychczas zgromadzony majątek;
 2. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie;
 3. Wzmianka o separacji jest wpisywana do aktu małżeństwa, jest ona widoczna na zupełnym odpisie aktu małżeństwa;
 4. Zostaje uchylone domniemanie, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża;
 5. Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego;
 6. Nie jest możliwy powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 7. Małżonkowie nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy i dostarczania środków utrzymania;
 8. Brak solidarnej odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia potrzeb rodziny;

Na skutek separacji nie ustaje prawo drugiego małżonka do zasiłku pogrzebowego.

Separacja też co do zasady nie zwalnia małżonków od zachowania wierności wobec siebie.

Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki jakie mają rodzice wobec dziecka. Piecza na dziećmi, dbanie o ich rozwój fizyczny i duchowy, zarząd majątkiem dziecka etc. Rodzice podejmują wszelkie decyzje w imieniu dziecka w sprawach dotyczących ich funkcjonowania np. zapis do żłobka, przedszkola, szkoły etc.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jest ona niezależna od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim czy też nie.

Władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Są przypadki, kiedy władza rodzicielska ustaje też z innych przyczyn m.in.:

 1. Kiedy rodzić utracił pełną zdolność do czynności prawnych, np. został ubezwłasnowolniony;
 2. Kiedy rodzic zmarł;
 3. Kiedy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wskutek orzeczenia sądu;
 4. Kiedy nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa, bądź macierzyństwa;
 5. Kiedy nastąpiło unieważnienie uznania dziecka.

Rozwód – opłata od pozwu

Jeżeli chcesz założyć sprawę o rozwód musisz liczyć się z kosztami.

Opłata od pozwu o rozwód zgodnie z ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 zł (art. 26 ustawy). Opłata powinna być uiszczona przy wnoszeniu pozwu do sądu. Do pozwu powinieneś dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Brak opłaty, to brak formalny skutkujący zwrotem pozwu.

Jeśli nie stać Cię na uiszczenie opłaty, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesu, w tym kosztów opłaty. Sąd bada Twoją sytuację materialną i jeśli uzna, że zasługujesz na zwolnienie, zwolni Cie od uiszczenia opłaty.

POZEW O ROZWÓD

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Woźniak

Ul. Marszałkowska 83 lok. 52, 00-683 Warszawa

Tel. kom. 503 662 367


                Warszawa, dnia 00.00.2019r.

 

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie

Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00 – 898 Warszawa

 

 

Powód:        Imię Nazwisko

                  Zam. XYX 23 Warszawa

                  PESELxxx

               Reprezentowany przez:          

             Adw. Małgorzatę Woźniak

 

 

Pozwana:      Imię Nazwisko

                        zam. ul. Mmm

                        00-234 Warszawa

 

 

 

Opłata 600 zł (uiszczona przelewem, potwierdzenie w załączeniu)

 

POZEW O ROZWÓD

 

Działając w imieniu powoda, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego odpis wraz z opłata skarbową przedkładam, wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa stron ….ur…… w Warszawie s. ….z d. ….. oraz ……z d. … ur……. w …c. …oraz …..zawartego w dniu….. przed kierownikiem USC w ….. przez rozwód bez orzekania o winie,

Czytaj dalej POZEW O ROZWÓD

Zdrada w czasie separacji orzeczonej przez sąd

Separacja sądowa jest orzekana jeśli rozkład pożycia jest zupełny, a nie trwały. Separacja często zakłada możliwość uratowania związku małżeńskiego. Czy w trakcie trwania separacji rzeczonej przez sąd można mieć legalnie nowego partnera?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn.akt.: ACa 565/09 wskazał, żę: „” Małżonków po orzeczeniu separacji nie obowiązuje już art. 23 k.r.o. Dyskusyjne jednak jest twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu – w każdym razie z pewnością nie zaszkodzić – obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach”.

Reasumując, jeśli małżonek po orzeczeniu separacji tworzy nowy związek, powinien liczyć się z ryzykiem orzeczenia rozwodu z jego wyłącznej winy.

%d bloggers like this: