POZEW O ROZWÓD

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Woźniak

Ul. Marszałkowska 83 lok. 52, 00-683 Warszawa

Tel. kom. 503 662 367


                Warszawa, dnia 00.00.2019r.

 

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie

Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00 – 898 Warszawa

 

 

Powód:        Imię Nazwisko

                  Zam. XYX 23 Warszawa

                  PESELxxx

               Reprezentowany przez:          

             Adw. Małgorzatę Woźniak

 

 

Pozwana:      Imię Nazwisko

                        zam. ul. Mmm

                        00-234 Warszawa

 

 

 

Opłata 600 zł (uiszczona przelewem, potwierdzenie w załączeniu)

 

POZEW O ROZWÓD

 

Działając w imieniu powoda, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego odpis wraz z opłata skarbową przedkładam, wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa stron ….ur…… w Warszawie s. ….z d. ….. oraz ……z d. … ur……. w …c. …oraz …..zawartego w dniu….. przed kierownikiem USC w ….. przez rozwód bez orzekania o winie,

nieorzekanie o sposobie korzystania z mieszkania,

ograniczenie postępowania dowodowego do dowodu z przesłuchania stron na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Wskazać należy, że strony nie uczyniły zadość dyspozycji zawartej przez ustawodawcę w treści art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. i nie podjęły pozasądowego załatwienia sporu, ponieważ nie widzą już żadnej możliwości prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Łączące kiedyś strony uczucie zupełnie wygasło, a więzi gospodarcze, fizyczne i duchowe zostały całkowicie zerwane.

 

 

UZASADNIENIE

Rozkład pożycia małżeńskiego:

Strony zawarły małżeństwo w dniu……. w Urzędzie Stanu Cywilnego w……. Z tego związku strony mają jednego syna –….., który jest dorosły i samodzielny..

Dowód:

– odpis skrócony aktu małżeństwa stron;

– odpis skrócony aktu urodzenia syna;

W trakcie trwania małżeństwa nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska. Jest to pierwsza sprawa o rozwód między stronami.

Małżeństwo stron początkowo układało się poprawnie. Z biegiem czasu światło dzienne ujrzała niezgodność charakterów, która stanowi conditio sine qua non rozkładu pożycia małżeńskiego. Istotna różnica charakterów stron stała się przyczyną rozpadu istniejącej między nimi więzi fizycznej, gospodarczej i duchowej. Następnie okazało się, że strony nie mogą osiągnąć jakiegokolwiek porozumienia w zwykłych codziennych sprawach a ponadto mają odmienne zainteresowania oraz cele życiowe.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co według wykładni art. 56 KRO uzasadnia żądanie rozwiązania małżeństwa. Rozpadowi uległa więź duchowa bowiem powód nie darzy pozwanej żadnymi uczuciami. Ustała również więź gospodarcza, ponieważ strony prowadzą oddzielne, będące całkowicie od siebie niezależnymi gospodarstwa domowe. Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, albowiem strony nie dostrzegają jakiejkolwiek możliwości pogodzenia się i jakichkolwiek perspektyw na dalsze życie razem.

Właściwość sądu została ustalona w oparciu o ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron, w którym zamieszkuje pozwana.

 

Załączniki:

– odpis pozwu wraz z załącznikami;

– pełnomocnictwo;

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;

– odpis skróconego aktu małżeństwa stron;

– odpis skróconego aktu urodzenia syna stron.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.